Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť VYPOČÍTAŤ POISTENIE

Pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú záväzné pre spracovanie osobných údajov používateľov portálu erapo umiestneného na www.erapo.sk, ktorí sú v postavení dotknutých osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa od okamihu vyplnenia formulára potrebného pre vytvorenie návrhu poistnej zmluvy.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení /ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“/ a dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov (dotknutých osôb) na základe rôznych právnych základov a je z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov v pozícii prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a subdodávateľa, vždy podľa účelu spracovania.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje používateľa výlučne počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov.

Všetky údaje, ktoré používateľ portálu Prevádzkovateľovi poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu dát a osobných údajov používateľov portálu použitím postupov podľa bezpečnostnej dokumentácie Prevádzkovateľa, prípadne osôb, pre ktoré osobné údaje spracúva.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 1. Uzatvorenia poistných zmlúv,
 2. Marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa,
 3. a d)Sprostredkovanie a plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 186/2009 Z.z.,
 4. Reklamnej a marketingovej činnosti v prospech tretích osôb.

Ad a) Osobné údaje týkajúce sa  uzatvorenia poistnej zmluvy Prevádzkovateľ spracúva v úlohe subdodávateľa pre spoločnosť Umbrella Group, s.r.o., IČO: 44 068 000, ktorá je sprostredkovateľom pre prevádzkovateľa informačného systému osobných údajov, v ktorom sú tieto údaje spracúvané: Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B, o uzatvorenie zmluvy s ktorou používateľ portálu žiada a na účely uzatvorenia tejto zmluvy.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Právny základ spracúvania: zákon č. 122/2013 Z.z. a osobitný zákon (39/2015 Z.z.)

Ad b) Marketing erapo
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov portálu na účely zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách portálu a marketingovú činnosť pre produkty a služby portálu; oblasť produktov a služieb ponúkaných Prevádzkovateľom je predmetom informácií uvedených na portáli. Služby prevádzkovateľa zahŕňajú

 • sprostredkovanie pracovných ponúk v SR a v zahraničí,
 • sprostredkovanie medzinárodných mobilít, stáží, študijného pobytu, resp. možností ďalšieho štúdia,
 • vzdelávanie a školenie, a sprostredkovanie vzdelávania a školenia,
 • sprostredkovanie ubytovania v SR alebo v zahraničí,
 • pomoc a poradenstvo pri vybavovaní mobilít, ubytovania, výučby.

Trvanie spracúvania: po dobu činnosti Prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania: zákon č. 122/2013 Z.z.

Ad c) Osobné údaje potrebné pre účel výkonu činnosti finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Trvanie spracúvania: v zákonnej lehote podľa zákona č. 186/2009 Z.z. (najmenej 10 rokov).

Právny základ spracúvania: zákon č. 122/2013 Z.z. a osobitný zákon (č. 186/2009 Z.z.).

Ad d) Osobné údaje potrebné pre účel výkonu činnosti podriadeného finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Trvanie spracúvania: v zákonnej lehote podľa zákona č. 186/2009 Z.z. (najmenej 10 rokov).

Osobné údaje spracúvané podľa tohto písmena spracúva Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa v zmysle definície zákona č. 122/2013 Z.z., pre spoločnosť Umbrella Group, s.r.o., IČO: 44 068 000  ktorá je z pohľadu zákona č. 186/2009 Z.z. samostatným finančným agentom, ktorý svoju činnosť vykonáva prostredníctvom Prevádzkovateľa v postavení podriadeného finančného agenta.

Právny základ spracúvania je zákon č. 122/2013 Z.z. a osobitný zákon (č. 186/2009 Z.z.).

Ad e)
Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu používateľa na účely reklamnej a marketingovej komunikácie tovarov a služieb tretích osôb spracúva Prevádzkovateľ v postavení prevádzkovateľa v zmysle definície zákona č. 122/2013 Z.z.

Trvanie spracúvania: po dobu činnosti Prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ používa pre správu svojich systémov, na ktorých sú uložené osobné údaje služby spoločnosti:

ZAYOmedia.com s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava, IČO: 46 029 095, ktorá je výlučne poskytovateľom technických služieb bez možnosti spracovať osobné údaje používateľov a bez ich sprístupnenia.

Prevádzkovateľ používa hostingové služby spoločnosti:

Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, na tejto službe je umiestnený tiež webmail spoločnosti

Webmail je používaný ako nástroj pre spracúvanie osobných údajov používateľov, pričom Prevádzkovateľ využíva alias @erapo.sk.

Bez ohľadu na právny základ, účel a rozsah spracúvaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania.

Nesprávne aneúplné osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prevádzkovateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

Používateľ má tieto práva dotknutej osoby:

má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods.1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.

Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu jeho osobných údajov uvedených v § 10 ods.3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) (v rozsahu meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu osobných údajov, ktorý účel spracúvania sa skončil.

Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka používateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie používateľ namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje používateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.

Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke používateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa.

Používateľ  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

 

V Bratislave 23.02.2018

Erapo s.r.o.

Partneri

 • partner-logo
 • partner-logo
 • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje