Get the best insurance insurance calculator

Terms and conditions

Tieto obchodné podmienky sú jedinými a úplnými podmienkami použitia portálu erapo (ďalej aj len „portál“) umiestneného na internetovej doméne www.erapo.sk.

Ak sa rozhodnete využiť služby portálu, uzatvárate ako používateľ (spotrebiteľ) s Prevádzkovateľom portálu zmluvu o jeho používaní. Právne vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami a zákonnými ustanoveniami: 

Zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.

Ďalej tiež súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Portál erapo slúži používateľom na informačnú kalkuláciu nákladov cestovného poistenia a na sprostredkovanie uzatvárania poistných zmlúv pre cestovné poistenie výlučne pre účastníkov Erasmus+ mobilít

Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

1 Prevádzkovateľ portálu
Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Erapo s. r. o. Štúrova 19/3811 02 Bratislava, IČO: 47 947 632, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 101045/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“). Všetky práva vyhradené.

Práva k obsahu uvedenému na portáli
Pokiaľ nie je uvedené inak, vykonávateľom majetkovej zložky autorských práv k stránkam a grafickým zobrazeniam týchto stránok (súčastí portálu), ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu je Prevádzkovateľ.

Celý obsah týchto stránok vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazení a usporiadaní súborov, odporučení používateľom portálu www.erapo.sk je chránený autorským právom.

2 Činnosti finančného sprostredkovania
Portál slúži pre sprostredkovanie poskytovania finančných služieb na diaľku v zmysle ustanovení zákona 266/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Finančné služby na diaľku sú sprostredkované nasledovnými osobami: 

Podriadený finančný agent
Prevádzka portálu je zabezpečovaná Prevádzkovateľom, ktorý je podriadeným finančným agentom registrovaným Národnou bankou Slovenska, v registri podriadených finančných agentov, RegFAP: 236218, pre sektory 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Prevádzkou portálu vykonáva Prevádzkovateľ činnosť podriadeného finančného agenta.

Samostatný finančný agent
Činnosť Prevádzkovateľa je činnosťou podriadeného finančného agenta vykonávanej na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Umbrella Group, s.r.o., ktorá je samostatným finančným agentom a je registrovaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 079313.

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva spoločnosť Umbrella Group, s.r.o.  na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska s číslom ODT-12458/2013 zo dňa 11.11.2013 v sektoroch: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 5. doplnkového dôchodkového sporenia, 6. starobného dôchodkového sporenia

3 Použitie portálu pre kalkuláciu nákladov poistenia, informácie pred uzatvorením poistnej zmluvy a uzatvorenie poistnej zmluvy
A/Pre použitie služieb portálu na informačnú kalkuláciu nákladov poistenia ani uzatvorenie poistnej zmluvy nie je potrebná registrácia na portáli.

Pre informačnú kalkuláciu nákladov cestovného poistenia je potrebné poskytnúť údaje o trvaní cesty, destinácii, type mobility a rizikovej skupine.

B/Pre uzatvorenie poistnej zmluvy používateľ poskytuje údaje v rozsahu:

meno, priezvisko, trvalý pobyt/prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi všeobecnými poistnými podmienkami poisťovne.

Poisťovňou sa v týchto obchodných podmienkach rozumie Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B, telefón: 0850 111 211, internetová stránka: www.union.sk

Používateľ uzatvára poistnú zmluvu na diaľku, v zmysle ustanovení zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Používateľ obdrží návrh poistnej zmluvy vo formáte .pdf zaslaný na používateľom uvedenú e-mailovú adresu. Návrh poistnej zmluvy sa v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní poisťovne, a v zmysle týchto obchodných podmienok ako aj v zmysle Občianskeho zákonníka považuje za prijatý (a zmluva uzatvorená) až okamihom zaplatenia (to znamená pripísania finančných prostriedkov na účet poisťovne) poistného na účet poisťovne, v stanovenej lehote pokiaľ vo všeobecných poistných podmienkach poisťovne nie je uvedené inak.

Ak poistné nie je zaplatené v lehote uvedenej v návrhu zmluvy, považuje sa návrh zmluvy za neprijatý a poisťovňa nie je týmto návrhom zmluvy viazaná: poistenie nevznikne.

Prevádzkovateľ zasiela Používateľovi portálu pred uplynutím lehoty na zaplatenie poistného upomienku prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ prevádzkovateľovi poskytol.

Používateľ portálu vyplnením a odoslaním formulára obsahujúceho údaje potrebné pre uzatvorenie poistnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku podľa Zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na e-mailovú adresu Používateľ je po vyplnení a odoslaní formulára zaslaná nasledovná dokumentácia, ktorej obsah je zhodný s dokumentáciou potrebnou pre uzatvorenie poistnej zmluvy a zodpovedá dokumentácii požadovanej poisťovňou. Dokumentácia obsahuje údaje, ktoré boli používateľom poskytnuté pri vyplnení formulára.

Dokumentáciu predstavujú:

 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy,
 • Poistná karta /certifikát,
 • Požiadavka na platbu poistného,
 • Všeobecné poistné podmienky individuálneho komplexného cestovného poistenia VPPIKCP/0218,
 • PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE TYPU 701/702 ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre individuálne komplexné cestovné poistenie – Erasmus platná od 23.02.2018,
 • Individuálne komplexné cestovné poistenie, Informačný dokument o poistnom produkte,
 • Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),
 • Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku, v zmysle § 4 zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v znení neskorších predpisov,
 • Informácie súvisiace so sprostredkovaním finančných služieb.

4 Aktuálnosť dát a informácií uvedených na Portáli
Prevádzkovateľ na portáli erapo uvádza presné a správne dáta a informácie, získavané a zverejňované s odbornou starostlivosťou zodpovedajúcej najvyšším štandardom na relevantnom trhu.

Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny poistných sadzieb, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo za zmeny rozsahu poistného krytia, ak Prevádzkovateľovi neboli poisťovňou včas poskytnuté relevantné informácie.

Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za zmeny v ponuke poistných produktov poisťovne dojednávaných Prevádzkovateľom, ktoré Prevádzkovateľ nezačlenil do svojej ponuky pre technické, časové, prípadne personálne dôvody.

V prípade, že v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, Prevádzkovateľ alebo poisťovňa si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti používateľa portálu erapo informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne (aktuálnu a správnu); v prípade, že používateľ portálu s takýmto postupom nesúhlasí s úpravou sadzby na správnu hodnotu, Prevádzkovateľ alebo partnerská poisťovňa Prevádzkovateľa bude postupovať v súlade so zákonmi SR a všeobecnými poistnými podmienkami.

Používateľ portálu erapo je povinný pred uzavretím poistnej zmluvy s príslušnou poisťovňou oboznámiť sa so všeobecnými poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a dokumentáciou podľa článku III. týchto obchodných podmienok, ktorá mu bola zaslaná na e – mailovú adresu.

5 Platba poistného
Žiadny používateľ portálu neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie Prevádzkovateľovi. Používateľ zásadne platí poistné priamo poisťovni, ktorej produkt si dojednáva. 

6 Informácie poskytnuté klientom
Používateľ portálu poskytuje pre potreby uzatvorenia zmluvy prostredníctvom portálu pravdivé, úplné a vecne správne údaje. Používateľ zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a vecnú správnosť údajov a informácií, ktoré s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu poskytol. Ak používateľ pri vypĺňaní údajov alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nepravdivé, nesprávne alebo neúplné údaje, prípadne zamlčí rozhodujúcu skutočnosť, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním používateľa samotnému používateľovi, Prevádzkovateľovi, samostatnému finančnému agentovi alebo poisťovni vzniknú.

7 Zrušenie žiadosti o poistenie

Používateľ až do uzatvorenia zmluvy nie je obsahom uzatváranej poistnej zmluvy viazaný. Po uzatvorení poistnej zmluvy sa jej skončenie riadi Všeobecnými poistnými podmienkami individuálneho komplexného cestovného poistenia VPPIKCP/0114, ktorých podstatný obsah je zhrnutý v Informácii pre spotrebiteľa pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku, ako aj právnym poriadkom Slovenskej republiky. Oba uvedené dokumenty zasiela Prevádzkovateľ používateľovi na e – mailovú adresu uvedenú používateľom pri vyplnení formulára

9 Ochrana osobných údajov
Pravidlá ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa a politiky použitia/spracovania osobných údajov sú upravené v osobitnom dokumente, ktorý je dostupný pre používateľov na portáli.

10 Iné činnosti
Prevádzkovateľ vykonáva popri činnostiach určených v článku III. týchto obchodných podmienok tiež činnosť v oblasti reklamy a marketingu pre tretie osoby. Podmienky dodania služieb v oblasti reklamy a marketingu sú predmetom osobitných zmlúv medzi Prevádzkovateľom a odoberateľom, pri výkone iných činností postupuje Prevádzkovateľ vždy v súlade s právnou úpravou pre elektronické komunikácie a reklamu určenú v úvodných ustanoveniach týchto obchodných podmienok.

11 Záverečné ustanovenia
Portál www.erapo.sk má informatívny a odporúčací charakter. V prípade, ak poisťovňa odmietne na základe uzatvorenej poistnej zmluvy používateľovi portálu plniť z akéhokoľvek dôvodu, Prevádzkovateľ nezodpovedá používateľovi portálu za akékoľvek  hmotné, nehmotné, či finančné škody vzniknuté v súvislosti s neposkytnutím plnenia zo strany poisťovne.

Všetky informácie na portáli sú poskytované s odbornou starostlivosťou Prevádzkovateľa, ktorý však nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť obsahovú alebo technickú presnosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím či zneužitím informácií zverejnených na portáli.

Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri akejkoľvek interakcii s portálom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať či meniť stránku a informácie na nej uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.

Kliknutím obzvlášť na logá alebo internetovú adresu poisťovne, prípadne iné odkazy, uvedené na portáli, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál Prevádzkovateľa, nie sú stránkami Prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, či informácie v nich uvedené.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné ich zverejnením na www.erapo.sk


V Bratislave 23.02.2018

Erapo s.r.o.

Partners

 • partner-logo
 • partner-logo
 • partner-logo
Your details are being processed