Get the best insurance insurance calculator

Protection of personal data

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú záväzné pre spracovanie osobných údajov používateľov portálu erapo, umiestneného na www.erapo.sk, ktorí sú v postavení dotknutých osôb v zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „nariadenie” v príslušnom gramatickom tvare).

Prevádzkovateľ portálu spracúva osobné údaje Používateľa od okamihu vyplnenia formulára potrebného pre vytvorenie návrhu poistnej zmluvy.

Používateľ je z pohľadu ochrany osobných údajov osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s nariadením a dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa (dotknutej osoby) na základe rôznych právnych základov a je z pohľadu nariadenia v pozícii prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa (subdodávateľa), a to vždy podľa účelu spracovania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa výlučne počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov.

Všetky údaje, ktoré Používateľ portálu Prevádzkovateľovi poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu dát a osobných údajov Používateľov portálu použitím postupov podľa bezpečnostnej dokumentácie Prevádzkovateľa, prípadne osôb, pre ktoré osobné údaje spracúva.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 1. uzatvorenia poistných zmlúv,
 2. marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa,
 3. d. finančného sprostredkovania a plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 186/2009 Z.z.,
 4. reklamnej a marketingovej činnosti v prospech tretích osôb.

Ad a) Osobné údaje potrebné pre uzatvorenie poistnej zmluvy Prevádzkovateľ spracúva v úlohe subdodávateľa pre spoločnosť Umbrella Group, s.r.o., IČO: 44 068 000, ktorá je sprostredkovateľom pre prevádzkovateľa informačného systému osobných údajov, v ktorom sú tieto údaje spracúvané: Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B, o uzatvorenie zmluvy s ktorou používateľ portálu žiada a na účely uzatvorenia tejto zmluvy.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Právny základ spracúvania: zmluva, nariadenie a zákony 39/2015 Z.z. a 186/2009 Z.z.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak Používateľ osobné údaje neposkytne,  Prevádzkovateľ nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Osobné údaje sú spracúvané najmenej po dobu trvania zmluvy o finančnej službe, ak osobitný predpis neustanovuje inak

Ad b) Marketing erapo

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľov portálu na účely zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách portálu a marketingovú činnosť pre produkty a služby portálu; oblasť produktov a služieb ponúkaných Prevádzkovateľom je predmetom informácií uvedených na portáli. Služby prevádzkovateľa zahŕňajú:

 • sprostredkovanie pracovných ponúk v SR a v zahraničí,
 • sprostredkovanie medzinárodných mobilít, stáží, študijného pobytu, resp. možností ďalšieho štúdia,
 • vzdelávanie, školenie a sprostredkovanie vzdelávania a školenia,
 • sprostredkovanie ubytovania v SR alebo v zahraničí,
 • pomoc a poradenstvo pri vybavovaní mobilít, ubytovania, výučby.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje:

Trvanie spracúvania: po dobu činnosti Prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania: nariadenie (oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa článku 6, ods. 1, písmeno f) nariadenia, na základe posúdenia možného očakávania Používateľa, že spracúvanie na účel uvedený v tomto bode prebehne). Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracovaní osobných údajov Používateľa spočíva vo využití možnosti ponúknuť Používateľovi služby, ktoré sú svojim obsahom, svojou povahou a zameraním blízke službám poskytovaným Používateľovi pri sprostredkovaní uzatvorenia poistných zmlúv na poistenie účastníkov Erasmus+ mobilít. Všetky uvedené služby sú vo vzťahu k pobytom fyzických osôb mimo územia SR, za účelom pracovných a študijných aktivít.

Ad c) Osobné údaje potrebné pre účel výkonu činnosti finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Trvanie spracúvania: v zákonnej lehote podľa zákona č. 186/2009 Z.z. (najmenej 10 rokov od platnosti sprostredkovanej zmluvy o finančnej službe).

Právny základ spracúvania: nariadenie a osobitný zákon (č. 186/2009 Z.z.).

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak Používateľ osobné údaje neposkytne,  Prevádzkovateľ nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Ad d) Osobné údaje potrebné pre účel výkonu činnosti podriadeného finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti.

Trvanie spracúvania: v zákonnej lehote podľa zákona č. 186/2009 Z.z. (najmenej 10 rokov od platnosti zmluvy o finančnej službe).

Osobné údaje spracúvané podľa tohto písmena spracúva Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa v zmysle definície nariadenia, pre spoločnosť Umbrella Group, s.r.o., IČO: 44 068 000  ktorá je z pohľadu zákona č. 186/2009 Z.z. samostatným finančným agentom, ktorý svoju činnosť vykonáva prostredníctvom Prevádzkovateľa v postavení podriadeného finančného agenta.

Právny základ spracúvania je nariadenie a osobitný zákon (č. 186/2009 Z.z.).

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o finančnej službe a pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. Ak Používateľ osobné údaje neposkytne,  Prevádzkovateľ nesmie poskytnúť službu finančného sprostredkovania.

Ad e)

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu používateľa na účely reklamnej a marketingovej komunikácie tovarov a služieb tretích osôb spracúva Prevádzkovateľ v postavení prevádzkovateľa v zmysle definície nariadenia.

Trvanie spracúvania: po dobu činnosti Prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby.

Osobné údaje sú poskytované zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, pričom Prevádzkovateľ zmluvne (s tretími osobami) zabezpečí ochranu osobných údajov poskytnutých tretím osobám.

Odvolanie súhlasu:

používateľ má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ využíva na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľov, ktorý pre neho vykonávajú servisné služby (účtovné služby, analytická evidencia, IT a podobne). Sprostredkovatelia vykonávajú svoju činnosť na základe sprostredkovateľských zmlúv pri splnení podmienok podľa článku 28 nariadenia. Osoby sprostredkovateľov môžu byť príjemcami osobných údajov.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SLUŽBY

Prevádzkovateľ používa pre správu svojich systémov, na ktorých sú uložené osobné údaje služby spoločnosti:

ZAYOmedia.com s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava, IČO: 46 029 095, ktorá je výlučne poskytovateľom technických služieb bez možnosti spracovať osobné údaje používateľov a bez ich sprístupnenia.

Prevádzkovateľ používa hostingové služby spoločnosti:

Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, na tejto službe je umiestnený tiež webmail spoločnosti.

Webmail je používaný ako nástroj pre spracúvanie osobných údajov používateľov, pričom Prevádzkovateľ využíva alias @erapo.sk.

Bez ohľadu na právny základ, účel a rozsah spracúvaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania.

Nesprávne a neúplné osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Prevádzkovateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

Používateľ má právo na plnú informovanosť o spracovaní osobných údajov o svojej osobe. Informácie sú uvedené pri opise jednotlivých spracovaní (a až e), Používateľ má tiež tieto práva dotknutej osoby:

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 1. požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,
 2. požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
 4. požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa o Používateľovi spracúvajú.

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Používateľ požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Používateľ požiada elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Používateľ nepožiada o iný spôsob.

- právo na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť Používateľa) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Používateľa, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia Používateľa.

- právo na vymazanie osobných údajov

Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje o Používateľovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • Používateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • Používateľ namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, alebo ak používateľ namieta proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha,
 • Prevádzkovateľ nevymaže údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

- právo na obmedzenie spracúvania

Používateľ má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • Používateľ napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • Spracúvanie je protizákonné a Používateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • Používateľ namietal voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Používateľa,
 • Používateľa, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

- právo namietať proti spracúvaniu

Používateľ má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami Používateľa, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa),
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Používateľ má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • ak Používateľ namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

- právo na prenosnosť údajov

Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Osobné údaje Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať do tretích krajín.

SŤAŽNOSŤ

Používateľ  je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.

UPLATNENIE PRÁV POUŽÍVATEĽA

Používateľ je oprávnený uplatniť svoje práva u Prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje zaznamenať uplatnenie práva tak, aby práva Používateľa mohli byť riadne naplnené.

Prevádzkovateľ poskytne používateľovi informácie o postupe vo veciach žiadostí vo vzťahu k právam bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príslušnej žiadosti. Prevádzkovateľ informuje používateľa písomne, ak používateľ nepožiada o iný spôsob a takýto spôsob je technicky možný a je možné zaznamenať obsah poskytnutej informácie.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Po zániku účelu spracúvania spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje len ak je to nevyhnutné pre archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom, alebo umožnené nariadením.

Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na info@erapo.sk, prípadne písomne na adresu našej spoločnosti Erapo s.r.o., Štúrova 19/3, Bratislava 811 02.

V Bratislave 25.05.2018

Erapo s.r.o.

 

Partners

 • partner-logo
 • partner-logo
 • partner-logo
Your details are being processed